MŠ Galbavého -     Všetko čo naozaj potrebujem v živote vedieť, som sa naučil v materskej škole. R. Fulghum.

Tipy

 

TESTY ŠKOLSKEJ ZRELOSTI PRE PREDŠKOLÁKOV

Vážení rodičia,

v prípade, že máte záujem o posúdenie školskej zrelosti vášho dieťaťa, dohodnite si telefonicky termín vyšetrenia v centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie na Fedákovej ul. č. 3

na telefónnom čísle : 6428 8090

Telefonicky môžete poradňu kontaktovať od 1. februára , vyšetrenia sa budú realizovať v termíne marec - apríl . Deti budú testované priamo v poradni na Fedákovej č.3, v skupinke cca 8 detí. Psychológ bude pracovať s deťmi asi 1 hodinu, zatiaľ rodič vyplní v čakárni anamnestický dotazník. Po ukončení práce s deťmi psychológ testy hneď vyhodnotí a potom bude s každým rodičom individuálne konzultovať výsledky vyšetrenia.

 

 

 

 

  Naša MŠ ponúka :

- Kvalitnú predškolskú výchovu, zameranú na vstup detí do ZŠ

- Rôzne kultúrne podujatia pre deti

- Výučbu anglického jazyka

- Plavecký výcvik pre 5-6 ročné deti

- Rôzne záujmové a pohybové aktivity pre deti.

 

Plán poradenských služieb rodičom

 

 

 • spolupráca s rodičmi v adaptačnej činnosti pri nástupe dieťaťa, ktoré ešte nenavštevovalo materskú školu
 • odborné poradenstvo pri problémoch, ktoré môžu sťažiť vstup dieťaťa do školy
 • konzultácie s rodičmi pri príprave detí na prvý ročník základnej školy
 • individuálne osobitosti detí
 • poradenstvo pre rodičov v oblasti logopedickej starostlivosti
 • príprava detí v grafomotorických zručnostiach
 • spolupráca s pedagogicko-psychologickou poradňou

 

Stimulačný program pre deti s odloženou školskou dochádzkou

 

 

Program dopĺňajú súbory cvičení orientované na jednotlivé oblasti, v ktorých deti nedosiahli školskú zrelosť:

 • - oblasť sociálno-emocionálna
 • - jemná motorika
 • - pozornosť a zrakové vnímanie
 • - cvičenie sluchu a pamäti
 • - komunikatívne zručnosti

Dôležitý je samozrejme systematický, cieľavedomý a citlivý prístup. Nedá sa opomenúť aj dôsledná spolupráca s rodičmi, či psychologickou poradňou. Rozvíjanie motoriky a grafomotoriky patrí k základným predpokladom úspechu.

 

Adaptačný program

 

Adaptácia dieťaťa na materskú školu je charakterizovaná z pedagogického hľadiska. Ovplyvňuje ju okrem vnútorných vývinových predpokladov dieťaťa i výchovný štýl a sociálny status dieťaťa v rodine a množstvo iných faktorov. Adaptačné procesy u detí sú rôzne a netrvajú rovnako dlho.

 

 • - každé dieťa má svoju jedinečnú a neopakovateľnú osobnosť
 • - učiteľka rešpektuje vývinové špecifiká
 • - uplatňuje individuálny prístup
 • - rešpektuje psychlogické predpoklady dieťaťa
 • - zváži a hľadá možnosti ako dieťa v prípade potreby upokojí (pohladenie, úsmev)
 • - prejavuje empatický postoj ( získať stav psychickej rovnováhy v novom prostredí )
 • - zabezpečí pocit istoty, bezpečia a citovej stability
 • - snaží sa o zosúladenie výchovného pôsobenia rodiča a učiteľky v čase ranného príchodu
 • - pri adaptácii je nevyhnutná dôsledná SPOLUPRÁCA S RODIČMI