Oznam o úhrade za stravné

Vážení zákonní zástupcovia predškolákov!
Žiadame Vás, aby ste uhradili stravné za mesiac január 2019 za svoje dieťa na účet MŠ, nakoľko príspevok zo štátneho rozpočtu na obedy detí predškolákov mestská časť dostane až v mesiaci február 2019. Príspevok Vám bude po obdržaní finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu vrátený.
Ďakujeme za pochopenie

Zápis do MŠ

MATERSKÁ ŠKOLA GALBAVÉHO č. 5, 841 01 BRATISLAVA

 

V zmysle Zákona č. 245/2008 Z z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 306/2008 o materskej škole v znení neskorších predpisov

Riaditeľka materskej školy na základe pokynov zriaďovateľa vyhlasuje

Z Á P I S

do materskej školy na školský rok 2018/2019

v čase od 01.04.2018

Pokračovať v čítaní: Zápis do MŠ