Oznámenie o zmene výšky stravnej jednotky

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka schválilo uznesením č. 19/2019 zo dňa 19.2.2019 VZN č.3/2019 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti m.č. Bratislava Dúbravka, ktorým sa od 1. apríla 2019 zvyšujú príspevky zákonných zástupcov detí v MŠ a v zariadení školského stravovania:

Pokračovať v čítaní: Oznámenie o zmene výšky stravnej jednotky