V zdravom tele zdravý duch

Počas mesiaca november sa pani učiteľky s detičkami venovali témam o ľudskom tele. Vďaka tvorivým činnostiam, pohybovým aktivitám a rozumovým zložkám sa deti oboznamujú so starostlivosťou o zdravie, triedia zdravé potraviny od nezdravých, učia sa chápať význam slova hygiena alebo stolovanie a načerpávajú vedomosti a zručnosti o vonkajších častiach tela, ako i vnútorných orgánoch a ich funkciách.

PS: Berte teda pukance a sledujte 🙂 Činností bolo naozaj veľa 🙂

Pokračovať v čítaní: V zdravom tele zdravý duch

OZNAM

Vážení rodičia,

odo dňa 10.11.2020 môžu do MŠ nastúpiť všetky deti (aj deti rodičov na MD, rodičovskej dovolenke alebo nezamestnaných..), v MŠ budú fungovať všetky štyri triedy.

OZNAM

Vážení rodičia,

V čase jesenných prázdnin v dňoch 6.11. a 9.11.2020 bude MŠ fungovať v obmedzenom režime.

Naďalej platí:
Na základe epidemiologickej situácie v našej materskej
škole bude prevádzka v troch triedach. Žiadam
zákonných zástupcov detí, ktorí sú nezamestnaní, na
MD alebo rodičovskej dovolenke, aby si vzhľadom na
aktuálnu epidemiologickú situáciu ponechali dieťa
v domácej starostlivosti a nedávali ho do materskej
školy zatiaľ do 10.11.2020.

Za pochopenie ďakujeme.

Oznam

Vážení rodičia,

žiadame vás, aby ste si skontrolovali platby za ZRŠ a pranie a tých, čo poplatok 30€ na polrok neuhradili do 31.10.2020 ako bolo odsúhlasené, aby tak urobili čo najrýchlejšie.

Ďakujeme

IBAN: SK63 0200 0000 0025 5497 0956

Do poznámky prosím uveďte meno a triedu vášho dieťaťa.

Zároveň prosíme rodičov, ktorí ešte nepriniesli do MŠ hygienické potreby (1 liter tekutého mydla sensitive, 2 kotúčiky WC papiera a 10 bal. hygienických vreckoviek (alebo 1 krabička)) aby tak urobili čo najskôr.

Ďakujeme

OZNAM

Vážení rodičia,

od 3.11.2020 bude prevádzka materskej školy od

6.30 – 17.00 h.

na základe epidemiologickej situácie v našej materskej škole bude prevádzka v troch triedach. Žiadam zákonných zástupcov detí, ktorí sú nezamestnaní, na MD alebo rodičovskej dovolenke, aby si vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu ponechali dieťa v domácej starostlivosti a nedávali ho do materskej školy.

Ak žiak, učiteľ alebo zákonný zástupca dieťaťa obdrží pozitívny výsledok antigénového testu (alebo ho obdrží osoba, s ktorou žije v spoločnej domácnosti), zostáva v povinnej 10-dňovej karanténe.

V prípade negatívneho výsledku antigénového testu môže rodič (zákonný zástupca ) dieťaťa vstúpiť do vonkajších alebo vnútorných priestorov až po tom, ako sa osoba preukáže potvrdením o negatívnom výsledku testu, prípadne potvrdením o výnimke podľa vyhlášky č.16.

Zákonný zástupca, ktorý sa nevie preukázať negatívnym výsledkom testu, podľa vyhlášky č. 16 nemôže vstúpiť do vonkajších ani vnútorných priestorov školy alebo školského zariadenia. V takomto prípade sa odporúča, aby zákonný zástupca neumiestňoval dieťa do materskej školy na najbližších 10 kalendárnych dní. Po návrate do školy predkladá vyhlásenie o bezinfekčnosti  (viď príloha č.1 o bezinfekčnosti)

Ostatné epidemiologické opatrenia v materskej škole zostávajú v platností ako napríklad zákaz vstupu cudzích osôb do budovy, vrátane rodičov.

Milí rodičia, chcem Vás poprosiť o vzájomnú spoluprácu a ohľaduplnosť. Nariadenia a usmernenia sa menia veľmi často, samozrejme snažíme sa ihneď reagovať. Ide nám o spoločnú vec zachovať zdravie detí,  Vás rodičov i nás pedagogických i nepedagogických zamestnancov a ponechať materskú školu v prevádzke.

Ďakujem za pochopenie

riaditeľka MŠ

OZNAM

Vážení rodičia,

na základe usmernenia k postupu materských škôl v čase platnosti Uznesenia vlády slovenskej republiky č. 678 z 22. októbra 2020 chcem požiadať zákonných zástupcov dieťaťa, ktorí sú nezamestnaní, na MD alebo rodičovskej dovolenke, aby si vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu súvisiacu s výskytom a šírením ochorenia COVID-19, ponechali dieťa v domácej starostlivosti a nedávali ho do materskej školy.

Zároveň chcem upozorniť rodičov, ktorí sa rozhodnú pre domácu karanténu a nezúčastnia sa testovania musia si počas karantény ponechať taktiež deti v domácej starostlivosti do 10. 11.2020.

Dávam do pozornosti webovú stránku MŠ

www.msgalbaveho.sk, kde budeme aktualizovať všetky zmeny. Môže sa stať, že v MŠ bude od 3.11.2020  prerušená prevádzka.

Rodičia, ktorí budú negatívne testovaní a prinesú dieťa do MŠ musia vypísať nové aktualizované tlačivo o bezinfekčnosti, ktoré bude na stránke MŠ, keď ho vydá MŠVVaŠ SR. Pôvodné tlačivo, ktoré sme používali už bude neplatné.