Akcie organizované MŠ

Akcie konané v Materskej škole počas šk. roka

Výuka anglického jazyka

Naša materská škola zabezpečuje výuku anglického jazyka odbornou jazykovo i pedagogicky vzdelanou lektorkou pani Mgr. Galinou Šimovčičovou. Výuka prebieha v priestoroch MŠ v popoludňajších hodinách 2 krát týždenne.

Logopédia

Od októbra do júna prebieha v našej MŠ rozvíjanie komunikačných zručností jeden krát týždenne/30 minút, ktoré vedie PhDr. Monika Uzsák Šuminová – logopedička. V mesiaci september si prihlásené deti zdiagnostikuje a informuje rodičov, ktoré dieťa jej pomoc potrebuje.

Divadelné predstavenia

Priebežne počas celého školského roka organizujeme priamo v priestoroch MŠ divadelné predstavenia pre deti.

Kúzelnícke vystúpenie

Aj kúzelníci chodia vykúzliť do našej MŠ úsmevy na našich tvárach…

Mikuláš v našej MŠ…

… rozdáva každoročne balíčky a vždy prinesie so sebou aj peknú rozprávku

Vianočná besiedka

Deti si pod vedením pani učiteliek pripravujú pre rodičov prekvapenie v podobe darčeku a vystúpenia.

“Chceme dýchať čistý vzduch”

Enviromentálna výchova pre deti predškolského veku, práca a dopĺňanie envirocentra, kútika prírody v MŠ.

Fašiangový karneval

Každý rok počas Fašiangov prebieha na našej škôlke veselý karneval s diskotékou. V spolupráci s rodičmi si deti pripravia masky, s pani učiteľkami pripravia výzdobu tried i vstupnej haly. Fotografovanie detí je opäť zabezpečené našim fotografom. Nikdy nechýbajú Fašiangové šišky.

Plavecký výcvik

Pre predškolákov (príp. podľa záujmu i pre mladšie deti ) každoročne organizujeme predplaveckú prípravu. Kurz sa koná v spolupráci s odborne školenými inštruktormi na výuku detí predškolského veku.

Exkurzie a projekty…

… podľa celotýždenných tém, niektoré pravidelne (napr. k téme ľudského tela návšteva Národnej transfúznej stanice alebo objednávka Planetária k téme Vesmír…), iné s obmenami (hasiči, polícia, študenti športovej školy, zoo, včelárstvo, dopravné ihrisko, ovocné sady, farmy…).

Deň Matiek

tradičný kultúrny program pre mamičky k ich sviatku pripravujú p. učiteľky s deťmi v jednotlivých triedach.

MDD

deň plný radosti, hry, zábavy a súťaže pre deti s veľkou diskotékou a hmloviskom.

Tvorivé dielne

Podľa ročných období pod vedením pani učiteliek deti tvoria všakovaké diela. 

Detská olympiáda a Beh mladých Dúbravčanov

Športové predpoludnie, kt. sa zúčastňujú vybrané deti zo všetkých materských škôl v Dúbravke.

Rozlúčková besiedka predškolákov

Popoludnie venované predovšetkým predškolákom a ich rodičom ale i všetkým priateľom našej škôlky.

Koncoročný výlet

Vždy v júny sa celá naša škôlka vydá niekam, kde nám je spolu všetkým veľmi veľmi dobre (napríklad na Kačín s piknikom v tráve a rôznymi hrami)