Poplatky

Oznam pre rodičov !

Na základe VZN č.6/2012 zo dňa 28.9.2013,
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie
mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 2/2012 zo dňa 6.3.2012 o určení
výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov
v školách a školských zariadeniach

sa určuje mesačný poplatok za pobyt dieťaťa v materskej škole od 1.4.2019 na

30 € (pre deti s trvalým pobytom v Dúbravke i mimo Dúbravky) 

Poplatok sa nevzťahuje na deti jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky.

Prevádzkový poplatok

 Prevádzkový poplatok za MŠ je 30 € uhrádza sa mesačne prevodom z účtu alebo šekom,  ktorý obdrží každý rodič od triednej učiteľky dieťaťa. Poplatok je potrebné zaplatiť najneskôr do konca predchádzajúceho mesiaca a potvrdenie o zaplatení odovzdať tr. učiteľke. V prípade, že dieťa zo zdravotných alebo iných závažných dôvodov nemohlo navštevovať MŠ celý kalendárny mesiac, môže si rodič spätne požiadať o vrátenie poplatku vyplnením žiadosti (tlačivo si môžete vytlačiť zo zložky TLAČIVÁ) a po overení riaditeľkou MŠ osobne zanesie zriaďovateľovi na MÚ, odkiaľ mu na účet pošlú predmetnú sumu. 
Poplatok uhrádzať na č.ú :
SK15 0200 0000 0016 3552 0557 (VUB)
Variabilný symbol 379
Do poznámky prosím uveďte meno, priezvisko dieťaťa a triedu.
Upozornenie! Ak rodič neuhradí poplatok za MŠ do konca predchádzajúceho mesiaca, je automaticky zriaďovateľovi nahlásený ako neplatič a následne mu bude poplatok penalizovaný. Prosíme preto rodičov, aby dodržiavali platobný režim a poplatky platili načas. Peniaze musia byť na účte pripísané najneskôr v posledný kalendárny deň v mesiaci! Ak sa tak nestane, má riaditeľka MŠ právo zrušiť dieťaťu dochádzku do MŠ.

Poplatok za stravu

Stravná jednotka na jeden deň v materskej škole je 1,45 €,v tejto cene je :   
  • desiata       0,36 €
  • obed           0,85 €
  • olovrant      0,24 €
  Réžia na celý mesiac je 10€  
  Poldenný poplatok za stravu (pre deti, ktoré v škôlke nespia a neolovrantujú) je 1,21 €
Poplatok za stravu sa uhrádza na účet:

SK18 0200 0000 0016 3554 4559 (VUB)

Variabilný symbol číslo (1,2,3,4) 
Príklad : ak dieťa chodí do prvej triedy, VS je 1
Do poznámky prosím uveďte vždy meno dieťata a triedu. Stravné je potrebné uhradiť VŽDY DO POSLEDNÉHO KALENDÁRNEHO DŇA v mesiaci na nasledujúci mesiac. 
Pri priamom vklade na účet prirátajte prosím k sume 6€ ktoré si banka strháva ako manipulačný poplatok.
Preplatky za stravu budú vrátené rodičom na účet, z ktorého poukazujú platbu 2x v školskom roku. Vždy v januári a v júli po skončení školského roka.
Réžia je od septembra 2015 NEVRATNÁ! 

Ostatné poplatky

Na začiatku školského roka zaplatí rodič za každé dieťa poplatky za :   
 • Pranie   29 €
 • ZRŠ     71 €
 +  dobrovoľný príspevok na hračky a aktivity detí
 Ktorý môžu rodičia zaplatiť na účet Občianskeho združenia 2554970956/0200
 IBAN č. účtu : SK 63 0200 0000 0025 5497 0956
Poplatky sa platia jednorázovo na celý školský rok, môžu sa meniť , nakoľko si ich odsúhlasujú sami rodičia na schôdzi ZRŠ. Ak dieťa nastúpi v priebehu začatého školského roka, výšku poplatkov vypočíta riaditeľka MŠ podľa doby, do konca šk. roka.