MŠ Galbavého -     Všetko čo naozaj potrebujem v živote vedieť, som sa naučil v materskej škole. R. Fulghum.

OZNAM

 Oznámenie

 

Miestne zatupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka schválilo uznesením č. 19/2019 zo dňa 19.2.2019 VZN č.3/2019 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti m.č. Bratislava Dúbravka, ktorým sa od 1. apríla 2019 zvyšujú príspevky zákonných zástupcov detí v MŠ a v zariadení školského stravovania:

- mesačný príspevok na nákup  na jedno dieťa (desiata, obed, olovrant) uhrádza zákonný zástupca vo výške 1,34€ 

Tento príspevok sa neuhrádza za dieťa, ktoré má rok pred plnením povinnej školskej dochádzky 

zápis do MŠ

MATERSKÁ ŠKOLA GALBAVÉHO č. 5, 841 01 BRATISLAVA

 

V zmysle Zákona č. 245/2008 Z z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 306/2008 o materskej škole v znení neskorších predpisov

Riaditeľka materskej školy na základe pokynov zriaďovateľa vyhlasuje

 

Z Á P I S

do materskej školy na školský rok 2019/2020

 

v čase od 01.04.2019

zápis do ZŠ

OZNAM O POVINNOM ZÁPISE ŽIAKOV DO PRVÝCH ROČNÍKOV ZŠ

 

v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 320/2008 Z. z. o základnej škole a všeobecného záväzného nariadenia č. 6/2008 o určení miesta, času a bližších podrobnostiach zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách vyhlásil zriaďovateľ MÚ BA Dúbravka

 

Zápis žiakov do prvých ročníkov ZŠ v dňoch 16. a 17.4. 2019 od 15.00 - 18.30 h.

O nás

Materská škola Galbavého 5

 

Naša Materská škola sa nachádza v Bratislave, mestskej časti Dúbravka. Je situovaná v peknom a tichom prostredí, vzdialenom od hluku a rušnej komunikácie.

Dvor je ohradený , vhodne členený, čo nám v zime umožňuje sánkovanie či kĺzanie priamo v areáli materskej školy. V lete nám zase dostatočné množstvo stromov dovoľuje relaxovať v ich tieni. Areál MŠ je rozdelený na trávnatú plochu určenú na rôzne pohybové aktivity a ihrisko s množstvom pieskovisk či preliezok i lavičiek. V letných mesiacoch prevádzame otužovanie slnkom a vodou. 

 

Stravovanie

Jedálny lístok 

( 22.4.2019 - 26.4.2019 )

 

Syndikovať obsah