Usporiadanie dňa

Usporiadanie dňa v materskej škole

06.30 – 08.30    Hry a hrové činnosti podľa výberu detí ,

                             edukačné aktivity, relaxačné a pohybové cvičenia

08.30 – 09.00    Osobná hygiena, desiata

09.30 – 11.30    Edukačné aktivity , hry a hrové činnosti , relaxačné a pohybové cvičenia

                             pobyt vonku ( v zimných mesiacoch v prípade veľmi chladného počasia, či dažďa individuálna práca s deťmi a hry v  triede)

11.30 – 12.00    Osobná hygiena, obed 

12.00 – 14.30   hygiena,stomatohygiena, príprava na odpočinok, relaxačné cvičenia  

14.30 – 15.00   Osobná hygiena, olovrant

15.00 – 17.00   Záujmová činnosť, hry individuálne i skupinové,

                    Záujmové krúžky, pohybové činnosti

       Individuálna práca s deťmi, edukačné aktivity