Zameranie

Zameranie a ciele Materskej školy

Zameranie Materskej školy

    • Naša materská škola je zameraná na uplatňovanie kvalitnej predškolskej výchovy, uplatňovanie humánnych podmienok.
    • Rozvíjame partnerský vzťah učiteľ – dieťa
    • Rešpektujeme potreby, záujmy a osobnosť dieťaťa
    • Podporujeme individualitu a jedinečnosť každého dieťaťa

    

   Ciele Materskej  školy

    • Upevňovať a rozvíjať fyzický, psychický a sociálno-emocionálny rozvoj dieťaťa
    • Rozvíjať osobnosť – rešpektovať jeho práva, individuálne osobitosti, ale aj zmysel pre plnenie požiadaviek
    • Vytvárať základy osobnej zodpovednosti.
    • HRA – najzákladnejšia činnosť dieťaťa
    • Rozvíjaťfantáziu, tvorivosť, rozumové procesy, pamäť, reč a city
    • Podporovať komunikačné schopnosti a zlepšovať ich, logopedická starostlivosť v spolupráci s rodičmi
    • Pripraviť deti predškolského veku na vstup do školy