Združenie rodičov Materskej školy Galbavého (ZRMšG)

Dátum založenia: 21.11.2008
Názov: Združenie rodičov MŠ Galbavého
Sídlo: Galbavého 5, 841 01 Bratislava
IČO: 42136903

Číslo účtu: 2554970956 / 0200
IBAN: SK63 0200 0000 0025 5497 0956

Predseda: p. Madžová

Členovia: Zástupca rodičov pre 1. triedu: p. Sucháň

Zástupca rodičov pre 2. triedu: p. Koreňová

Zástupca rodičov pre 3. triedu: p. Bukovan

Zástupca rodičov pre 4. triedu: p. Buzinger

OZ založil  p. Ľubomír Letkovič, (ktorý bol predsedom OZ),  spolu s manželkou a s p. Gürtlerovou, za účelom uchádzania sa o 2% podielu zaplatenej dane z príjmu. To bol hlavný dôvod.
Nakoniec sme sa s p. riaditeľkou dohodli, že sa na účet združenia budú platiť rodičia aj poplatky ZRŠ, ktorých výška sa stanovuje a odsúhlasuje vždy na prvom rodičovskom združení v danom školskom roku. Účely OZ sú popísane aj v stanovách. (viď. príloha)

Rodičia platia na účet OZ poplatok za pranie prádla a príspevok na akcie konané v MŠ. To sú povinné poplatky + môžu prispieť  aj dobrovoľnou sumou.

VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane (2 percentá)

Nove stanovy združenia rodičov Materskej školy Galbavého


Aktivity občianskeho združenia

OZ zaregistrovalo našu MŠ do klubu ALBI a vaše/naše detičky dostanú do daru spoločenské hry 🙂

Srdečná vďaka 🙂

Informácie o ALBI klube k nahliadnutiu TU