Združenie rodičov Materskej školy Galbavého (ZRMšG)

Dátum založenia: 21.11.2008
Názov: Združenie rodičov MŠ Galbavého
Sídlo: Galbavého 5, 841 01 Bratislava
IČO: 42136903

Číslo účtu: 2554970956 / 0200
IBAN: SK63 0200 0000 0025 5497 0956

Predseda: Veronika Lučaničová
Podpredseda: Alexandra Grajcárová
Podpredseda: Pavlína Ďurišová

OZ založil  p. Ľubomír Letkovič, (ktorý bol predsedom OZ),  spolu s manželkou a s p. Gürtlerovou, za účelom uchádzania sa o 2% podielu zaplatenej dane z príjmu. To bol hlavný dôvod.
Nakoniec sme sa s p. riaditeľkou dohodli, že sa na účet združenia budú platiť rodičia aj poplatky ZRŠ, ktorých výška sa stanovuje a odsúhlasuje vždy na prvom rodičovskom združení v danom školskom roku. Účely OZ sú popísane aj v stanovách. (viď. príloha)

Rodičia platia na účet OZ poplatok za pranie prádla a príspevok na akcie konané v MŠ. To sú povinné poplatky + môžu prispieť  aj dobrovoľnou sumou.

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

Zápisnica zo zasadnutia Združenia rodičov MŠ Galbavého zo dňa 10.9.2019
PREHĽAD PRÍJMOV A VÝDAVKOV V ŠKOLSKOM ROKU 2018/2019
Nove stanovy združenia rodičov Materskej školy Galbavého