Občianske združenie

Združenie rodičov Materskej školy Galbavého (ZRMšG)

Dátum založenia :  21.11.2008
Názov: Združenie rodičov MŠ Galbavého
Sídlo :  Galbavého 5, 841 01 Bratislava
IČO : 42136903
číslo účtu : 2554970956 / 0200
IBAN : SK 63 0200 0000 0025 5497 0956
Predseda:      Veronika Lučaničová
Podpredseda: Lucia Gogová
Hospodár:      Pavlína Ďurišová
OZ založil  p. Ľubomír Letkovič, (ktorý bol predsedom OZ),  spolu s manželkou a s p. Gürtlerovou, za účelom uchádzania sa o 2% podielu zaplatenej dane z príjmu. To bol hlavný dôvod.
Nakoniec sme sa s p. riaditeľkou dohodli, že sa na účet združenia budú platiť rodičia aj poplatky ZRŠ, ktorých výška sa stanovuje a odsúhlasuje vždy na prvom rodičovskom združení v danom školskom roku. Účely OZ sú popísane aj v stanovách. (viď. príloha)
Rodičia platia na účet OZ poplatok za pranie prádla a príspevok na akcie konané v MŠ. To sú povinné poplatky + môžu prispieť  aj dobrovoľnou sumou.
Dňa 31.01.2014 bola  v Obchodnom vestníku č. 21/2014 pod Š000060 zverejnená informácia o špecifikácii prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov  za rok 2012  na základe žiadosti ZRMŠG zo dňa 27.1.2014.
Je to zákonom stanovená povinnosť pre prijímateľov, ktorí prijmú viac ako 3330 EUR. (viď. príloha)