Oznámenie o zmene výšky stravnej jednotky

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka schválilo uznesením č. 19/2019 zo dňa 19.2.2019 VZN č.3/2019 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti m.č. Bratislava Dúbravka, ktorým sa od 1. apríla 2019 zvyšujú príspevky zákonných zástupcov detí v MŠ a v zariadení školského stravovania:

– mesačný príspevok na nákup  na jedno dieťa (desiata, obed, olovrant) uhrádza zákonný zástupca vo výške 1,34€ 

Tento príspevok sa neuhrádza za dieťa, ktoré má rok pred plnením povinnej školskej dochádzky

– mesačný príspevok na režijné náklady uhrádza zákonný zástupca vo výške 10€ Tento príspevok uhrádza každé dieťa, ktorému je strava poskytovaná aspoň jeden deň v mesiaci. Príspevok na režijné náklady uhrádza i zákonný zástupca dieťaťa, ktoré má rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, i detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou.

 mesačný príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole vo výške 30€ 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *