Sokoliari

Vedieť sa slušne pozdraviť, privítať návštevu, poďakovať sa. Aj toto mali možnosť deti z našej škôlky uplatniť v deň, keď nás navštívili Sokoliari Devín. A zvládli to výborne!

Popri načerpávaní nových vedomostí zo života dravcov povzbudzovali sokoliarov potleskom a veľa veľa sa nasmiali 🙂

A čo ich pobavilo najviac? To určite zistíte aj sami 🙂

Pokračovať v čítaní: Sokoliari

Milí rodičia, na rodičovských združeniach bol jednohlasne odsúhlasený poplatok ZRŠ v sume 100€/rok vo všetkých štyroch triedach. Srdečná vďaka za podporu 🙂

Tešíme sa na spoluprácu s vami v novom školskom roku 2021/2022 🙂

Prihláška na logopédiu

Vážení rodičia!

V spolupráci s OZ Lingua- vzdelanie a kultúra, Alexyho 22, 841 02 Bratislava realizujeme v materskej škole aktivitu zameranú na rozvíjanie reči pod názvom Rozvíjanie komunikačných zručností. Prebiehať bude v priestoroch materskej školy počas celého školského roka pravidelne 1-krát týždenne (v stanovený deň) v trvaní 30  minút v malých skupinkách (cca 2 deti).

Zameraná bude na nasledovné oblasti:

  • rozvíjanie motoriky artikulačných orgánov
  • správne tvorenie hlások
  • rozvíjanie slovnej zásoby

Podmienkou zaradenia dieťaťa na Rozvíjanie komunikačných zručností je vyplnenie a podpísanie Prihlášky zákonným zástupcom dieťaťa. Mesačný poplatok je 30,- Eur.

V prípade akýchkoľvek otázok prosíme kontaktovať:

Lingua- vzdelanie a kultúra, oz

PhDr. Monika Uzsák Šuminová (logopéd)              

Mobil: +421 905 640 971

Mail: lingua.vzdelanieakultura@gmail.com

OZNAM

Vážení rodičia,

školský rok 2021/2022 začína 02.09.2021

  • prevádzka materskej školy je od 6:30 – 17:00 hod.
  • rodičia (zákonní zástupcovia detí) pri príchode do materskej školy odovzdajú poverenému zamestnancovi pri vstupe dieťaťa vyplnené tlačivo o bezpríznakovosti (viď príloha na stránke)
  • do budovy materskej školy nevstupujú zákonní zástupcovia, iba deti. Výnimku  majú zákonní zástupcovia detí z 1. triedy,  ktorí môžu vstúpiť do šatne v názuvkách, s prekrytím horných dýchacích ciest a použitím dezinfekcie. Deti odovzdajú p. učiteľkám a opúšťajú priestor šatne.
  • Táto výnimka platí v čase od 02.09.2021 – 10.09.2021. Od 13.09.2021 je zákaz vstupu do budovy všetkým cudzím osobám a deti bude preberať poverený zamestnanec MŠ.
  • Každé dieťa potrebuje do materskej školy ruksak, v ktorom si prinesie prezuvky, pyžamo, náhradné veci a jednu rúšku hygienicky zabalenú.
  • Počas pobytu v materskej škole deti nebudú nosiť rúška. Ak si rodič praje, aby jeho dieťa malo prekryté horné dýchacie cesty oznámi túto skutočnosť p. učiteľkám na triede, ktorú navštevuje dieťa. V tom prípade je potrebné priniesť 5 ks rúšok.

OZNAM

Vážení rodičia,

letná činnosť  pre prihlásené deti  je v čase od

02.08.2021 – 27.08.2021

30.08.2021 – 31.08.2021 bude v MŠ prerušená prevádzka z dôvodu sanitárnych a dezinfekčných prác. Materská škola bude v prevádzke na dve triedy:

2. trieda   –   deti 1. a 2. triedy

3. trieda   –   deti 3. a 4. triedy

Pri nástupe do MŠ je potrebné priniesť vyplnené vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (tlačivo je v prílohe).

Z dôvodu, že v materskej škole končí rekonštrukcia a maľovanie priestorov v sobotu 31. júla, chceme požiadať rodičov, ktorí majú možnosť ponechať si  deti doma, aby tak urobili aspoň prvý týždeň. Veľmi nám to pomôže, nakoľko priestory sa musia upratovať počas prevádzky.

Ďakujeme za pochopenie

OZNAM

V Materskej škole Galbavého 5, 841 01 Bratislava je od      01.07.2021      prerušená prevádzka.

Materská škola bude opäť v prevádzke od

02.08.2021

pre deti, ktoré sú prihlásené na letnú činnosť.

Všetkým rodičom ďakujeme za spoluprácu v školskom roku 2020/21 a prajeme krásne leto.