Zápis do MŠ

MATERSKÁ ŠKOLA GALBAVÉHO č. 5, 841 01 BRATISLAVA

 

V zmysle Zákona č. 245/2008 Z z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 306/2008 o materskej škole v znení neskorších predpisov

Riaditeľka materskej školy na základe pokynov zriaďovateľa vyhlasuje

Z Á P I S

do materskej školy na školský rok 2018/2019

v čase od 01.04.2018

Žiadosť na zaradenie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa nasledujúci šk. rok podáva zákonný zástupca dieťaťa elektronicky. Zákonný zástupca dieťaťa vyplní elektronický formulár, ktorý je na stránke MŠ www.msgalbaveho.sk.

 

Elektronický formulár

 

odošle ho, následne vytlačí.  Žiadosť o prijatie dieťaťa s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa a očkovaní od všeobecného lekára pre deti a dorast  odovzdá riaditeľovi materskej školy, v dňoch

 25. apríla 2018     od 15.00 hodiny  do 17.00 hodiny 

26. apríla 2018     od 15.00 hodiny  do 17.00 hodiny

Pri odovzdávaní žiadostí je potrebné preukázať sa občianskym preukazom.

Podmienky prijatia:

Podľa § 59  zákona  NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predprimárne vzdelávanie sa prijíma

 • dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku
 • dieťa, ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky
 • dieťa s dodatočne odloženým začiatkom pnenia povinnej školskej dochádzky
 • deti, ktorých súrodenci navštevujú tunajšiu materskú školu
 • deti zamestnaných rodičov

V prípade, že by nastala nerozhodná situácia pri prijímaní dieťaťa, tak pri dodržaní všetkých zákonných postupov budú prijaté

 • staršie deti
 • detí, ktoré majú trvalý pobyt v priľahlých uliciach materskej školy

 

PONÚKAME:

 • kvalitné predprimárne vzdelávanie
 • výučbu anglického jazyka formou krúžkovej činnosti
 • plavecký výcvik pre 5 -6 ročné deti, podľa záujmu rodičov
 • kultúrne podujatia a rôzne akcie pre deti

Informácie o našej materskej škole nájdete na internetovej stránke, na stránke MČ Btatislava-Dúbravka

 

 

Rodič (zákonný zástupca dieťaťa) je povinný vyplniť elektronický formulár žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie (je na stránke MČ Bratislava-Dúbravka).

Následne ho vytlačí, zanesie  lekárovi pre deti a dorast na potvrdenie zdravotného stavu, spôsobilosti navštevovať materskú školu a doplnenie informácie o absolvovaných očkovaniach.

Potvrdenú a podpísanú žiadosť rodič osobne odnesie riaditeľke materskej školy, ktorú uviedol prvú v poradí.

Žiadosti sa prijímajú 25.4 a 26.4.2018 od 15.00 do 17.00 h. v materskej škole.

Riaditeľka žiadosť zaeviduje a spravidla do 15.6.2018 zašle rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do MŠ

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *