Oznámenie o zmene výšky stravnej jednotky

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka schválilo uznesením č. 19/2019 zo dňa 19.2.2019 VZN č.3/2019 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti m.č. Bratislava Dúbravka, ktorým sa od 1. apríla 2019 zvyšujú príspevky zákonných zástupcov detí v MŠ a v zariadení školského stravovania:

Pokračovať v čítaní: Oznámenie o zmene výšky stravnej jednotky

Oznam o úhrade za stravné

Vážení zákonní zástupcovia predškolákov!
Žiadame Vás, aby ste uhradili stravné za mesiac január 2019 za svoje dieťa na účet MŠ, nakoľko príspevok zo štátneho rozpočtu na obedy detí predškolákov mestská časť dostane až v mesiaci február 2019. Príspevok Vám bude po obdržaní finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu vrátený.
Ďakujeme za pochopenie

Zápis do MŠ

MATERSKÁ ŠKOLA GALBAVÉHO č. 5, 841 01 BRATISLAVA

 

V zmysle Zákona č. 245/2008 Z z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 306/2008 o materskej škole v znení neskorších predpisov

Riaditeľka materskej školy na základe pokynov zriaďovateľa vyhlasuje

Z Á P I S

do materskej školy na školský rok 2018/2019

v čase od 01.04.2018

Pokračovať v čítaní: Zápis do MŠ